Vol 1, No 2 (2014)

JURNAL SKETSA

Jurnal Penelitian Desain Komunikasi Visual dan Seni

Daftar Isi

Artikel

Tyara Umi Yuhanis Sarrahdiba
PDF
I Made Marthana Yusa, Agus Triyadi
PDF
Acep Johani, Hendy Yuliansyah
PDF
Arie Dyan Rahadi, Agus Triyadi, Agus triadi
PDF
Neng Siti Nursa Indah Aeni S, Hendy Yuliansyah
Hendy Yuliansyah
PDF
Ecky Esa Anugrah, Agus Triyadi
PDF
Rafitasari Ritonga, Hendy Yuliansyah
PDF