Vol 6, No 2 (2015)

Jurnal Khasanah Ilmu - September 2015

DOI: https://doi.org/10.31294/khi.v6i2

Daftar Isi

Diah Pradiatiningtyas - AMIK BSI Bandung
R. Jati Nurcahyo - AKPAR BSI Yogyakarta
Atun Yulianto, Nurcholis - Akademi Pariwisata BSI Yogyakarta
Hartati Dyah Wahyuningsih -STMIK AUB Surakarta
Abdul Aziz - STIM YKPN, Ubaidilah - AMIK BSI Yogyakarta
Wisnu Hadi, Roba Adi Putra - AKPAR BSI Yogyakarta
Emmita Devi Hari Putri, Fajar Wicaksono - AKPAR BSI Yogyakarta
Fitri Abdillah, Janianton Damanik, Chafid Fandeli, Sudarmadj Universitas Gadjah Mada Yogyakarta