Vol 7, No 1 (2016)

Jurnal Khasanah Ilmu - Maret 2016

DOI: https://doi.org/10.31294/khi.v7i1

Daftar Isi

Rahmat Ingkadijaya - STP Trisakti, Janianton Damanik - FISIP UGM, Heddy Shri Ahimsa Putra FIB UGM, Nopirin - FEB UGM
Wisnu Hadi - AKPAR BSI Yogyakarta
Atun Yulianto - AKPAR BSI Yogyakarta
Heri Maulana - AMIK BSI Yogyakarta
Yayan Mulyana - AMIK BSI Yogyakarta
Ubaidillah - AMIK BSI Jakarta
Akh. Fajar Rahman, Anton Triyantoro, Suradi - AKPAR STIPARY Yogyakarta
R. Jati Nurcahyo - AKPAR BSI Yogyakarta
Yulianto - AKPAR BSI Yogyakarta, Putri Novitasari - AKPAR BSI Yogyakarta
Nur Raga Ardhani, Ani Wijayanti - AKPAR BSI Yogyakarta