Jurnal Paradigma, Jurnal Komputer dan Informatika

Author Details

Sriyadi, Sriyadi