Jurnal Paradigma, Jurnal Komputer dan Informatika

Author Details

Saiyar, Hafdiarsya, Program Studi Teknik Komputer AMIK Bina Sarana Informatika Jakarta